Skip to main content

Признаване на трудов стаж, придобит в чужбина

Uncategorized

Свободното движение на работници е основен принцип, залегнал в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В последно време все повече наши сънародници живеят и работят в чужбина и все по-актуален става въпросът относно това, дали в България ще им бъде признат този трудов стаж, придобит в чужбина.

Какво е трудовият стаж?

Това е времето, през което се работи по трудово правоотношение. Ако се работи срещу заплащане по друг договор, а не трудов (например граждански договор), това време не се зачита за трудов стаж. Същото е и ако се упражнява свободна професия. Трудовият стаж, натрупан в чужбина, ще се зачита за такъв, ако законът на съответната държава счита отношенията с работодателя за трудови.

Как се придобива трудов стаж в чужбина?

Съгласно Кодекса на труда трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

Следователно, за да придобивате трудов стаж в чужбина, е необходимо да сте назначен на работа от Вашия работодател по трудово правоотношение (с трудов договор), което да се признава за такова от държавата в която полагате труд.

В случай, че работите с трудов договор в която и да е от страните членки на ЕС, включително и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, трудовият Ви стаж ще бъде признат безпроблемно в България.

Как се доказва трудов стаж, придобит в чужбина?

Документите, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата (или за някои от тях), даващи основание за признаване на трудов стаж, трябва да удостоверяват начало и край на трудовото правоотношение.

Тези документи при всички случаи трябва да бъдат преведени на български език и заверени съгласно процедура, приложима между България и съответната държава.

Признаване на документите

В повечето случаи е достатъчно документът, който ще се представя във връзка с признаването на трудовия стаж, натрупан в друга държава, да е удостоверен с апостил (apostille) от съответния орган на чуждата държава. След поставянето му е необходимо документът да се преведе на български език и да се завери в Министерство на външните работи на България (МВнР) в София.

Апостилът е вид щемпел, който се поставя в края на документа, издаден от държавен орган на определена държава. Документите с апостил се признават във всяка една от държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г., включително България.

В случай че между държавата, в която са издадени документите, и България има сключен договор за правна помощ, поставянето на апостил върху конкретния документ не е необходимо. При тези случаи документът единствено трябва да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София.

Признаване на трудовия стаж, придобит в чужбина

Националния осигурителен институт (НОИ) е компетентната българска осигурителна администрация. НОИ следва да получи по служебен път информация относно осигурителните вноски, които са плащани, по време на работа в чужбина и да направи корекции в своята база данни. Целта е да бъдат възстановени осигурителните права в България, за да могат да се получават при необходимост обезщетения за болест, майчинство, безработица или пък за придобиване един ден право на пенсия в България.

НОИ предлагат електронни услуги чрез персонален код. С този код може да се проверява осигурителния статус през интернет. Персонален код се получава от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал само срещу лична карта. Кодът не може да бъде изпратен по пощата, трябва да се получи лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Повече за това може да научите тук.

Гражданите на ЕС могат също така да прехвърлят някои видове здравно и социално осигуряване в страната, в която отиват да търсят работа.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ви помагат да получите бързо сигурна работа!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150